قیمت کولر گازی ال جی

مدل

نام محصول

کد محصول

نام محصول

عملکرد 

مشخصات فنی 

قیمت مصرف کننده

اسپلیت
اینورتر
(کم مصرف)
Inverter

10 سال
گارانتی

آرت کول
(کم مصرف)

Art Cool Inverter

AV096MTQ

کولر گازی اسپلیت 9000 Artcool Inverter

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU 

AV126MTQ

کولر گازی اسپلیت 12000 Artcool Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU 

 کلیک کنید    

AV186MTQ

کولر گازی اسپلیت 18000 Artcool Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

AV246MTQ

کولر گازی اسپلیت 24000 Artcool Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

نکست پلاس
نکست پلاس 2
(کم مصرف)


Next Plus Inverter
Next Plus II Inverter

NP097SK1

کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus Inverter

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU 

BV096STQ

کولر گازی اسپلیت 9000 Next Plus II Inverter

NP127SK1

کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU 

BV126STQ

کولر گازی اسپلیت 12000 Next Plus II Inverter

NP187SK1

کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

BV186STQ

کولر گازی اسپلیت 18000 Next Plus II Inverter

NP247SK1

کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

BV246STQ

کولر گازی اسپلیت 24000 Next Plus II Inverter

NP277SK1

کولر گازی اسپلیت 27000 Next Plus II Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 27000 BTU 

 نکست تایتان
(کم مصرف)

Next Titan Inverter 

NT097SK1

کولر گازی اسپلیت 9000 Next Titan

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU 

NT127SK1

کولر گازی اسپلیت 12000 Next Titan

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU 

NT187SK3

کولر گازی اسپلیت 18000 Next Titan

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

NT247SK3

کولر گازی اسپلیت 24000 Next Titan

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

نکست وان
(کم مصرف)

Next One Inverter

NV096TQ

کولر گازی اسپلیت 9000 Next One Inverter

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 9000 BTU 

NV126TQ

کولر گازی اسپلیت 12000 Next One Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 12000 BTU 

NV186TQ

کولر گازی اسپلیت 18000 Next One Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

NV246TQ

کولر گازی اسپلیت 24000 Next One Inverter

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

بیگ (کم مصرف)  
Inverter Big

TV306STQ

کولر گازی اسپلیت 30000 Big Inverter

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 30000 BTU 

TB307SK1

 نکست فایتینگ
(کم مصرف)

Next Fighting Inverter 

NF187SKT3-C

کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting

سرد

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

NF247SKT3-C

کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

NF187SKT1

کولر گازی اسپلیت  18000 Next Fighting

سرد و گرم

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 18000 BTU 

NF247SKT1

کولر گازی اسپلیت  24000 Next Fighting

اسپلیت کم مصرف - ظرفیت 24000 BTU 

اسپلیت
معمولی

5 سال
گارانتی

تایتان جدید

New Titan

NB096TQ

کولر گازی اسپلیت 9000 New Titan

سرد و گرم

اسپلیت - ظرفیت 9000 BTU 

NB126TQ

کولر گازی اسپلیت 12000 New Titan

اسپلیت - ظرفیت 12000 BTU 

NB186TQ

کولر گازی اسپلیت 18000 New Titan

سرد و گرم

اسپلیت - ظرفیت 18000 BTU 

NB186TC

سرد

NB246TQ

کولر گازی اسپلیت 24000 New Titan

سرد و گرم

اسپلیت - ظرفیت 24000 BTU 

NB246TC

سرد

ایستاده

 اینورتر 

AP-W48GTAO

کولر گازی ایستاده 48000 Inverter مدل 2017

سرد و گرم

ایستاده کم مصرف - ظرفیت 48000 BTU 

ایستاده

 حاره ای 

AP-W50GT3E0

کولر گازی ایستاده 50000 حاره ای مدل 2017

سرد و گرم

ایستاده حاره ای تک فاز - ظرفیت 50000 BTU 

ایستاده

 حاره ای 

AP-W50LT3E0

کولر گازی ایستاده 50000 حاره ای مدل 2017

سرد و گرم

ایستاده حاره ای سه فاز - ظرفیت 50000 BTU 


برای کسب امتیاز کلیک کنید