فروشگاه کولر گازی ال جی مرکزی

همه چیز درباره فن کویل - معرفی فن کویل

مهم‌ترين و متعارف‌ترين سيستم تمام آبي، سيستم فن کويل است. فن کويل ترمينالي است که از يک فيلتر با راندمان کم، و يک يا چند فن سانتريفوژهمراه با کويل سرد و گرم تشکيل شده است.

(برخي از فن کويل‌ها، درسيستم چهار لوله‌اي داراي يک کويل سرد و يک کويل گرم هستند.) هواي ورودي به فن کويل نخست ازروي فيلتر مي‌گذرد و سپس از قسمت فن و بعد از آن از قسمت کويل عبورمي‌کند و وارد اتاق مي‌شود. فن کويل‌ها براي جلوگيري از نشت آب تقطير شده درآن‌ها داراي تشتک و لوله تخليه هستند. کويل گرمايش فن کويل مي‌تواند به وسيله آب گرم و يا بخار کارکند. در فن کويل بجاي کويل گرمايش مي‌توان از المان الکتريکي نيز استفاده کرد.

فن کويل‌ها انواع مختلفي دارند که عبارت‌اند از:

فن کويل ايستاده:

به صورت ايستاده است و مي‌تواند زير پنجره و يا هرجاي مناسب ديگري دراتاق استقرار يابد. چنانچه فاصله کف اتاق تازير پنجره کم باشد مي‌توان ازنوع کوتاه آن استفاده کرد. ارتفاع اين نوع کم است ولي پهناي آن زيادتر ازفن کويل‌هاي ايستاده معمولي است.

دريچه هواي خروجي از فن کويل‌هاي ايستاده مي‌تواند بالا و يا در قسمت جلوي فن کويل تعبيه شود. بدين ترتيب هوادهي يا به طرف بالا و يا به طرف جلو خواهد بود.

ظاهر فن کويل‌ها مناسب است، از اين رو استقرار آ‌ن‌ها در اتاق اغلب با طرح عمومي اتاق سازگار است. فن کويل‌هاي ايستاده به ويژه براي فضاهاي اداري و يا آپارتمان‌ها مناسب‌اند. صداي فن کويل‌هاي ايستاده به اين سبب که دراتاق قراردارند مي‌تواند براي فضاهايي که نياز به سکوت وآرامش دارند (آپارتمان‌ها) بيش ازميزان مورد نظر باشد. ولي اين امر براي ادارات و اماکني که رفت و آمد درآنجا زياد است مشکل تلقي نمي‌شود.

فن کويل‌هاي سقفي کابينتي:

اين فن کويل‌ها مانند فن کويل‌هاي ايستاده هستند با اين تفاوت که در زير سقف و به صورت افقي استقرارمي‌يابند. هوادهي دراين فن کويل‌ها از دريچه جلوي آن‌ها و جهت آن افقي است. اين نوع فن کويل به صورت روکار نصب مي‌شود و براي فضاهايي که به دلايلي نتوان در آن‌ها ازفن کويل ايستاده استفاده کرد مناسب‌اند.

فن کويل‌هاي سقفي:

اين فن کويل‌ها بالاي سقف کاذب نصب مي‌شود و ازديد پنهان هستند. صداي آن‌ها اغلب، بدين سبب که در داخل پلنوم سقف کاذب قرار دارند از دو حالت بالا کم‌تر است. مشکل اين نوع فن کويل‌ها، سختي دسترسي به آن‌ها، تميز کردن فيلتر آن‌ها و يا تعميرات احتمالي آن‌ها است.

هواي برگشت اتاق به دو محل مناسب يکي از اين روش‌ها است. در اين حالت هواي برگشت نخست وارد فن کويل مي‌تواند پوسته خارجي نداشته باشد. هواي برگشت همچنين مي‌تواند ازطريق کانال برگشت به پلنوم برگشت فن کويل راه يابد. صدا در اين نوع فن کويل بيش‌تراز نوع بدون پوسته است.

فن کويل افقي کانالي:

اين نوع فن کويل مانند حالت قبل است با اين تفاوت که فن آن فشار استاتيک بيش‌تري دارد. از اين رو مي‌توان هواي خروجي از آن را ازطريق کانال به چندين اتاق رساند. صداي اين فن کويل، چنانچه ضوابط و اصول طراحي در نصب آن رعايت گردد مي‌تواند کم‌تر از حالت‌هاي قبل باشد،

زيرا محل آن مي‌تواند دورتر و درجايي درنظر گرفته شود که افزايش صدا در آن‌جا مهم تلقي نمي‌شود. دسترسي به اين نوع فن کويل و تعمير و نگهداري آن نيز با مشکلاتي روبرو است و ضعف تلقي مي‌شود.

در مورد فن کويل‌هاي سقفي که درداخل پلنوم و بالاي سقف کاذب نصب مي‌شوند لازم است که جزئيات استقرار و چگونگي دسترسي به آن‌ها (از جمله بيرون کشيدن فيلتر و نصب مجدد آن) و پايين آوردن تمامي دستگاه و نصب دوباره آن مد نظر طراح قرار گيرد.

دراين نوع فن کويل هواي برگشت از اتاق‌ها باهم مخلوط مي‌شوند، از اين رو در جاهايي که لازم است هوادهي به اتاق‌ها و برگشت آن به صورت مستقل صورت گيرد به کار نمي‌آيد.

فن کويل‌هاي ايستاده ستوني:

اين فن کويل به صورت ايستاده استقرار مي‌يابد و غالبا فاصله بين کف تا سقف را مي‌پوشاند. داراي دريچه برگشت و دريچه رفت، فن سانتريفوژ، فيلتر هوا و کويل سرد و گرم است. غالبا رايزرهاي آب سرد و يا گرم از داخل کابينت فن کويل عبور مي‌کنند. کويل اين دستگاه مي‌تواند به صورت سري يا موازي به رايزر مزبور متصل شود.

  • هواي تازه مورد نياز تهويه اتاق مي‌تواند به دو صورت تامين شود. درفن کويل‌هاي ايستاده متعارف اين هوا مي‌تواند از طريق دريچه کوچک پشت فن کويل که به هواي خارج راه دارد وارد فن کويل شود. همچنين درمورد انواع مختلف فن کويل‌هاي سقفي و ايستاده لازم است هواي تازه نخست به وسيله دستگاه هواساز مستقل تا دماي هواي اتاق سرد يا گرم شود و سپس از طريق کانال‌هايي به اتاق و يا به پشت فن کويل‌ها راه يابد.

  • استفاده از فن کويل از لحاظ مصرف انرژي مناسب و به صرفه است. در اين جا باز گرمايش و يا مخلوط کردن دو هواي سرد و گرم درکار نيست. از اين رو اتلاف انرژي وجود ندارد. انرژي فن نيز به کم‌ترين مقدار خود مي‌رسد زيرا افت انرژي به سبب انتقال هوا در کانال‌ها وجود ندارد. مقدار انرژي مورد نياز پمپ سيرکولاسيون آب سرد و گرم نيز درمقايسه با انرژي مصرفي فن اصلي درسيستم هواساز به مراتب کم‌تراست.