علل بروز عیب در داکت اسپلیت ال جی

علل بروز عیب

 

   برق نداشتن پریز

   معیوب بودن سیم رابط داکت اسپلیت

   خرابی کلید اصلی داکت اسپلیت

   قطعی سیم های رابط

 

رفع عیب

 

   پس از بررسی پریز برق دستگاه و اطمینان از سالم بودن آن، توسط ولتمتر میزان برق ترمینال اصلی را بررسی نمایید.

   در صورت عدم وجود ولتاژ در ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید.

   بعضی از مدل های داکت اسپلیت دارای کلید قدرت می باشندکه خرابی کلید قدرت موجب عدم وجود فاز در مدار و عدم روشن شدن داکت اسپلیت می گردد.

   برای بررسی سلامت کلید قدرت ابتدا دوشاخه را از پریز جدا نموده و سپس به کمک یک اهم متر ان را بررسی نمایید.

   در صورتی قطعی فاز یا نول در مدار دستگاه روشن نخواهد شد، بنابراین لازم است از صحت اتصالات و محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن نیز بررسی گردد.