مناطق آب و هوایی در انتخاب کولرهای گازی

 

1.معتدل

 

2.سردسیر

 

3.گرم و مرطوب (حاره ای یا تروپیکال)

 

در ایران کولرگازی برای مناطق معتدل یا گرم وارد یا تولید می شود که نوع معتدلT1 تا دمای 43 درجه و نوع حاره ایT3 تا دمای 52 درجه سانتی گراد قابلیت کارکرد دارد.

 

دستگاه می توانددر نوع حاره ای سردوگرم تولید شود.

 

البته کمپرسور های جدید حاره ای تا 60 درجه دمای بیرون نیز قابلیت کار دارند.