روشهای عیب یابی ودلایل ایجاد عیب در کولر های گازی

 

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

الف ) كمپرسور استارت نمي كند و صدائي از آن به گوش نمي رسد.

ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است.

كليد را از حالت OFF  خارج و روي يكب از حالتهاي عملكرد كولر (سرمايش – فن تنها و ... ) قرار دهيد.

فيوز سوخته است.

فيوز را عوض كنيد.

ارتباط الكتريكي نادرست است.

سيم كشي را بررسي و اصلاح نمائيد.

اورلود عمل نموده است.

منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.

ترموستات باز است.

منتظر بمانيد تا ترموستات  عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد ان جهت معيوب بودن ترموستات انرا بررسي نمائيد.

ب) كمپرسور استارت نمي كند اما اورلود عمل مينمايد.

ولتا‍ پائين است.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است.

سيم كشي را اصلاح نمائيد.

خازن استارت معيوب است.

خازن را تعويض نمائيد.

رله استارت همواره باز است.

رله را تعويض نمائيد.

فشار كندانسور بالاست.

دلائل بالا بودن فشار را بررسي نمائيد(مثل وكيوم نشدن دستگاه  و. ..)

شار‍ژ دستگاه اضافي است.

مبرد اضافي را تخليه نمائيد.

كمپرسور اشكال مكانيكي دارد.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

پ) كمپرسور راه اندازي مي شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي شود(اورلودهاي مكرر)

ولتا‍ژ پائين است.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

اورلود معيوب است.

آنرا تعويض نمائيد.

فشار رانش بالاست.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

فشار ساكشن بالاست.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ج) دستگاه راه اندازي مي شود و پي در پي قطع و وصل مي گردد.

 • اورلود
 • به (بند پ) رجوع شود.
 • ترموستات
 • اختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود.
 • بالا بودن فشار بدلائل زيز سيستم را قطع مي كند.
 • ناكافي بودن جريان هوا
 • شارژاضافي
 • وجود هوا در سيستم

 

 • حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد
 • ميزان اضافي آن تخليه گردد.
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • پائين بودن فشار بدلائل زير سيستم را قطع مي كند.
 • سوپاپ كمپرسور نشتي دارد.
 • شارژ گاز ناكافي است.
 • لوله موئين مسدود است.
 • كمپرسور تعويض گردد.
 • ابتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد.
 • لوله موئين تعويض گردد.

چ) سيستم به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد.

 • ناكافي بودن مبرد
 • نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.
 • وجود گازهاي تقطير ناپذير در سيستم (مانند هوا و ...)
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • لوله موئين درست انتخاب نشده است.
 • از اندازه صحيح آن استفاده شود.
 • پنجره ها و درهاي رو به بيرون اتاث باز است.
 • درها و پنجره ها بسته شوند.
 • سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است.
 • بررسي و رفع عيب گردد.
 • فيلتر در اير مسير را مسدود نموده است
 • تعويض نمائيد.
 • ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است.
 • دستگاه ديگري را با مشاوره شركت سازنده نصب نمائيد.
 • چرخش بلوور وجود ندارد.
 • بررسي و رفع عيب گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ح) خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

رله بطور صحيح قطع و وصل نمي كند.

پلاتين ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نمائيد.

بدلائل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي ماند.

ولتا‍‍ژ شبكه پائين است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد.

 • دلائل بررسي و رفع عيب شود.
 • رله تعويض شود.

قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجاممي شود.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

با مشاوره شركت سازنده خازن صحيح انتخاب گردد.

خ) خازن رانينگ معيوب است.

خازن انتخابي نامناسب است.

خازن را صحيح انتخاب نمائيد.

ولتا‍ژ شبكه بالاست.

دلائل بررسي و رفع عيب شود.

د) رله معيوب يا سوخته است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد.

رله مناسب انتخاب گردد.

رله در وضعيت نامناسب نصب شده است.

وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد.

ولتاژ شبكه بالا يا پائين است.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

قطع و وصل دستگاه مداوم مي باشد.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

خازن رانينگ مناسب نمي باشد.

با خازن مناسب تعويض نمائيد.

ذ) ساكشن يخ زده يا مرطوب است.

لوله موئين مناسب انتخاب نشده است.

از لوله موئين با قطر كمتر و يا با طول بلند تر استفاده شود.

فن اواپراتور عمل نمي كند.

دلائل بررسي و اصلاح شود.

شارژ دستگاه زياد مي باشد.

شارژ اضافي تخليه گردد.

سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است.

تميز كرده تا رفع عيب گردد.

ر) خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است.

فيلتر دراير كثيف است.

تعويض گردد.

شارژ مبرد كم است.

به ميزان مناسب شارژ گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ز) دستگاه صدا دارد.

لوله ها ارتعاش دارند.

بررسي و رفع عيب گردد.

دستگاه به طور صحيح بر روي نگهدارنده نصب نشده است.

بررسي و رفع عيب گردد.

كمپرسور صدا دارد.

در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي گردد.

بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به ان منتقل مي گردد.

بررسي و رفع عيب گردد.

س)كمپرسور نمي تواند در حالت PSC  استارت نمايد.

ولتاژ شبكه پائين است.

ولتاژ شبكه پائين است.

فشار سيستم متعادل نشده است.

زمان بيشتري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

فشار كولر در حالت خاموشي بالاست.

ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از  170 psi  بالاتر باشد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد.

جريان كافي از سيم ها عبور نمي نمايد

بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند.

در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني بوجود مي آيد.

بررسي و رفع عيب گردد.

ش) پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش ، به شكل گرمايش عمل مي نمايد.

لوله هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است.

در صورت امكانپذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود.

سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پائين عمل مي كند.

دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.

ولتاژ پائين است.

دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.

مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است.

شير برقي تعويض گردد.