روشهاي پيشگيرانه از برگشت مبرد مایع به کمپرسور

۱ -در سيستم حداقل مقدار مبرد لازم را شارژ كنيد.

 

مقدار بيش از حد مبـرد باعـث ايجاد مشكلات برگشت مبرد مایع به کمپرسور می شود.

۲ – استفاده از سیل Down Pump

 

در سيستمي كه مقدار مورد نياز مبرد زياد است حتما از سيكل Down Pump استفاده كنيد. در سيستمي كه از سيكل Down Pump استفاده مي كند ابتـدا شير برقي خط مايع بسته شده و كمپرسور تمام مبرد موجود در اواپراتور را مكش كرده و به كاندنسر و ريسيور هدايت مي كند . با كـاهش فـشار داخـل اواپراتـور كنترل فشار پائين control pressure Low كمپرسور را قطع مي كند. در اين حالت چون مبردي در داخل اواپراتور نيست لذا در حالت خاموش بودن كمپرسور، مهاجرت مبرد به كمپرسور انجام نمي شود.

۳ – استفاده از هيتر داخل كارتر

 

در بعضي از سيستم ها شرايط كاركرد و حتـي نظـر مـشتري باعـث مـي شـود كـه استفاده از سيستم Down Pump مناسب ديده نشود. در اين صـورت حتمـا از هيتر داخل كارتر استفاده كنيد . وظيفه هيتر اين است كه دماي روغن را در كـارتر از سردترين قسمت سيستم بالاتر نگه دارد . به ياد داشته باشـيد كـه هيتـر فقـط مايع مبرد در روغن را تبخير مي كند و مانعي براي برگشت مايع نيست.

۴ -نصب مايع شكن در خط مكش Accumulator Suction .

 

در سيستمهائي كه احتمال برگشت مايع وجود دارد حتما بايد از مـايع شـ كن اسـتفاده شـود . در واقـع مايع شكن يك مخزن ذخيره مبرد مايع اضافي است كه مانع ورود آن به كمپرسور مي شود. مثلا در سيستم هيت پمپ Pump Heat دز رمان تغيير نـوع كـاركرد (از گرمايش به سرمايش يا برعكس ) احتمال برگشت مـايع وجـود دارد و در ايـن سيستمها حتما بايد از مايع شكن استفاده شود . سيستمي كه از ديفراسـت بـا گـاز داغ استفاده مي كند نيز برگشت مايع معمولا در شروع ديفراسـت و يـا در پايـان آن اتفاق مي افتد .

۵ -جدا كننده روغن Separator Oil

 

مشكل برگشت روغن به به كارتر كه به دليل اشتباه طراحي صورت مي گيرد با استفاده از جداكننده روغن ح ل نمي شود. از طرف ديگر جدا كننده روغن مشكل برگشت مايع را نيز حل نمي كند. در هر حال جدا كننده روغن در بعضي از مواقع مي تواند نقش كمك كننده اي داشته باشد . مثلا در سيستمهاي دمـاي پـائين و يـا اواپراتورهـاي Flooded برگـشت روغن به كارتر بستگي به سيكل ديفراست با گـاز داغ دارد لـذا وجـود جـدا كننـده روغـن كمك زيادي به برگشت روغن در سيكل كاري معمولي خواهد كرد.

نمایندگی کولر گازی ال جی

lg