رابطه مبرد و روغن چیست؟

 

به منظور آنـاليز دقيـق كـاركرد نادرسـت سيـستم در اثـر برگـشت مبـرد مـایع و بـراي پيشگيري از آن ، درك دقيق از رابطه بين روغن و مبرد الزامي است.

در يك سيستم بسته مبرد هميشه توسط روغن جذب شده و در محفظـه ميللنـگ تبخيـر مي شود حتي اگر اختلاف فشاري وجود نداشته باشد . وقتي گاز مبرد به محفظه ميللنـگ ٢ مي رسد به مايع تقطير شده و با روغن مخلوط مي شود . اين امر تـا اشـباع كامـل روغـن ادامه خواهد يافت.

مقدار مبردي كه روغن جذب مي كند اساسا به فشار و دما بستگي دارد و ايـن مقـدار بـا افزايش فشار و دما شديدا افزايش پيدا مي كند.

در محدوده دمائي محيط، مقدا مبردي كه روغن جذب مي كند به حداكثر مي رسد. وقتي كه فشار روي مخلوط مبرد و روغن كاهش يابـد (همـانطور كـه در لحظـه اسـتارت كمپرسور ايجاد مي شود) ، مقدار مبرد مايعي كه براي اشباع كردن روغن مورد نياز است به شدت كاهش مي يابد و بقيه مبرد مايع تبخير شده و به گاز تبديل مي شود. اين عمل باعث مخشوش شدن شديد مخلوط روغن و مبرد مي شود كه بـه Foaming معـروف است.

foaming چیست

اين امر در استارت كمپرسور اتفاق مي افتد و از شيشه رويت روغـن كمپرسـور بـه صورن كف مشاهده مي شود . اگر شدت اين امر بالا باشد حتي باعث تخليه شدن كـار تر از روغن زير يك دقيقه مي شود . توجه داشته باشيد كه هر Foaming در كـارتر دليـل بر وجود مبرد مايع نيست و مخشوش شدن شـديد روغـن نيـز باعـث Foaming مـي شود.

نمایندگی فروش کولر گازی ال جی