سيستم رفع كريستال در چيلرهاي جذبي :

 

- سيستم رفع کريستال در چيلرهاي جذبي

 

وقتي غلظت محلول زياد باشد، سبب کريستاليزاسيون در مبدل حرارتي مي‌شود و بلورهاي نمک در لوله‌هاي بين ژنراتور تا ادکتور ايجاد مي‌شود و جريان محلول را مسدود مي‌کند.

 

در برخي از مدل‌هاي انزوبشن يک لوله ضد کريستاليزاسيون اتوماتيک وجود دارد و در بعضي از مدل‌ها يک ضد کريستاليزاسيون فوق‌العاده نيز اضافه شده است.

 

جريان محلول برگشتي از ژنراتور از طريق لوله خروجي ژنراتور وارد مبدل حرارتي و ادکتور مي‌شود. حال اگر کريستاليزاسيون شروع شود کريستال‌هاي محلول ابتدا در پوسته مبدل حرارتي تشکيل و شروع به توسعه مي‌کند و در نتيجه جريان محلول غليظ را مسدود مي‌کند. بدين طريق سطح محلول در لوله خروجي ژنراتور شروع به بالا رفتن ميکند تا به سطح محلول ضطح محلول ضد کريستال برسد سپس محلول وارد لوله ضد کريستاليزاسيون مي‌شود و از اين لوله به ابزربر مي‌رود و در نتيجه مبدل حرارتي را باي‌پس مي‌کند.

 

 

- لوله ضد کريستال

 

لوله ضد کريستال به شکل U ساخته شده است تا بخار از استوانه‌ي پاييني به بالا نيايد. جريان کمي از محلول رقيق در اين لوله U شکل جريان دارد شاخه ديگر اين لوله به اندازه کافي بلند است تا افزايش فشار در استوانه بالايي سبب مختل شدن کار سيستم نشود. براي اينکه ببينيم که آيا محلول غليظ از لوله ضد کريستال مي‌گذرد و يا از لوله خروجي ژنراتور، لوله ضد کريستال را با دست لمس کنيد. اگر داغ باشد نشانه اين است که محلول از ضد کريستاليزاسيون جريان دارد و در سيستم عمل کريستاليزاسيون رخ داده است. در غير اين صورت، اگر درجه حرارت لوله فوق عادي بود (يا کمي بيش‌تر از عادي) نشانه اين است که محلولي از آن عبور نمي‌کند.

 

 

براي جلوگيري از کريستال و رفع آن تدابير ديگري نيز انديشيده شده است که به قرار زير مي‌باشد.

هر گاه چيلر جذبي از کار بايستد و خاموش شود، چرخه رقيق‌سازي هنوز کار مي‌کند تا از کريستاله شدن محلول جلوگيري کند. مدار کنترلي طوري طراحي شده است که با فشار دادن دکمه خاموش کردن چيلر يا به واسطه عمل کردن هر کدام از کنترلرها براي خاموش کردن چيلر، جريان برق شير برقي تنظيم بخار مولد بخار قطع مي‌گردد و در نتيجه مسير بخار بسته مي‌شود، اما همچنان پمپ محلول کار مي‌کند تا محلول ضعيف واحد جاذب با محلول قوي مولد بخاطر مخلوط گردد تا غلظت متوسطي ايجاد شود و از کريستاله شدن محلول جلوگيري شود. البته پمپ‌هاي محلول هم بعد از مدت زمان کوتاهي (حدود 4 تا 6 دقيقه) خاموش مي‌شوند.

 

 

- رقيق‌سازي مبرد مايع

 

بعضي از طراحي‌هاي چرخه رقيق سازي مبرد مايع (آب) را با محلول ضعيف واحد جاذب مخلوط مي‌کنند و اين مخلوط را به مولد بخار مي‌فرستد و در اين مسير به گردش در مي‌آورند تا از کريستاله شدن محلول جلوگيري شود. بنابراين يک مسير لوله از خروجي پمپ مبرد به ورودي پمپ محلول در نظر مي‌گيرند که بر روي آن يک شير برقي قرار دارد که اين شير برقي به وسيله کنترلر کنترل مي‌شود و فقط زماني که چرخه رقيق سازي کار مي‌کند اين شير به حالت باز قرار دارد.

 

يکي از روش‌هاي متداول جلوگيري از کريستاله شدن محلول در حين کارکرد چيلر اندازه گيري ارتفاع مبرد در تبخير کننده به وسيله حسگر و همچنين اندازه گيري‌هاي محلول قوي مولد بخار مي‌باشد. همان‌طور که مي‌دانيد چون مجموع آب و ليتيوم برومايد داخل چيلر مقدار ثابتي است، اگر سطح مبرد در تبخير کننده پايين بيايد مي‌توان نتيجه گرفت که غلظت محلول در مولد بخار بالا رفته است و کريستاله شدن محلول قابل پيشبيني خواهد بود که در اين صورت دماي محلول از خط کريستاله شدن محلول گذشته است.

 

مي‌توان ارتفاع مبرد را در تبخير کننده اندازه گيري کرد و همچنين دماي محلول قوي را در ورودي به مبدل حرارتي اندازه گيري کرد که اين داده‌ها به کنترلرها فرستاده مي‌شوند و در صورت نياز کنترلرها فرمان باز شدن شير برقي را مي‌دهند تا مقداري مبرد مايع (آب) به ورودي پمپ محلول وارد محلول وارد مي‌شود و در نتيجه غلظت محلول مولد بخار پايين بيايد.

 

 

- اورلود

 

در صورتي که عمليات رقيق‌سازي به درستي انجام نشده باشد يا قطعي برق ممکن است کريستال باعث جلوگيري از چرخش روتور گرديده و حتي پمپ، اورلود نمايد که اين حالت مي‌تواند عمل آن را مختل سازد در چنين شرايطي بايد از دستورالعمل زير پيروي نمود:

 

1. بدنه و لوله‌هاي انتقالي پمپ محلول را با بخار حرارت دهيد. البته در هنگام کار با پمپ‌هاي بسته، بايد توجه بسياري نمود. هنگام حرارت دادن بدنه موتور با بخار بايد دقت شود تا به هيچ وجه حرارت به موتور و کنترل‌هاي آن به طور مستقيم داده نشود. همچنين به هيچ وجه نبايد اتصالات فلنچ را مستقيماً حرارت داد، زيرا حرارت مي‌تواند موجب از بين بردن واشرها شود.

 

تا هنگاميکه از حرکت موتور پمپ محلول اطمينان حاصل کنيد، به حرارت دادن ادامه دهيد. گردش پمپ‌هاي بسته از طريق مشاهده فشار خروجي در شير سرويس پمپ قابل تشخيص است زيرا به طور مستقيم نمي‌توان حرکت موتور را مشاهده نمود يک فشارسنج را به شير سرويس پمپ وصل کنيد. در صورتي که دکمه‌هاي روشن خاموش پمپ بر روي تابلو کنترل خاموش شده‌اند. آن‌ها را روشن کنيد. در صورتي که موتور پمپ حرکت کند، درجه فشارسنج فشاري بيش از فشار اتمسفري را نمايش مي‌دهد.

 

 

- حرارت دهي به بدنه پمپ

 

در صورتي که داخل پمپ و لوله‌هاي انتقالي و خروجي آن به طور کامل بسته شده باشند. درجه فشارسنج فشار صفر را نمايش مي‌دهد. در صورتي که بعضي از قسمت‌هاي داخل پمپ گرفته باشند و بقيه قسمت‌ها باز باشند. بروز يک خلا عميق مي‌تواند نشان‌دهنده عدم گردش موتور باشد. در چنين شرايطي آن قدر به حرارت دهي به بدنه پمپ ادامه دهيد تا فشارسنج، عددي بالاتر از فشار اتمسفر را نشان دهد.

 

به هيچ وجه دکمه ريست پمپ را بيش از يکبار در هر 5 دقيقه آزاد نکنيد. در صورتي که مبدل حرارتي هم بسته شده باشد، با به راه افتادن پمپ در صورتي که لوله انتقال دهنده محلول از مبدل حرارتي به افشانه جاذب بسته شده باشد، پمپ آب چگاليده کندانسور را خاموش کرده و دستگاه را در حالي که شير کنترل ظرفيت آن را باز کرده ايد، روشن کنيد. کليد سايکل گارد را در حالت دستي Manual قرار دهيد تا محلول رقيق شود. اين حالت دستگاه، حرارت جذب کرده و کريستال برطرف مي‌شود.

 

 

براي مشاهده چيلرهاي جذبي اينجا کليک کنيد.